Agency

Agencija za obalni linijski pomorski promet je samostalna pravna osoba, osnovana 1. listopada 2006. godine temeljem Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu kojega je Sabor Republike Hrvatske donio 10. ožujka 2006. godine.

Cilj utemeljenja Agencije je stvaranje glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske o svim pitanjima linijskog putničkoga prometa na Jadranu. Najznačajniji posao Agencije je raspisivanje javnih natječaja za dodjelu koncesija i sklapanje ugovora o prijevozu na svim državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prometu, te nadzor nad kvalitetnim korištenjem sredstava koji se iz proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. Pored toga, djelatnost Agencije među ostalim obuhvaća i uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog prometa, davanje suglasnosti, objedinjavanje i objavljivanje redova plovidbe na državnim linijama, davanje suglasnosti na redove plovidbe u međunarodnom linijskom pomorskom prometu te davanje suglasnosti za obavljanje javnog linijskog prijevoza bez obveze javne usluge.

Pomorskim zakonikom i Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Agencija je određena kao tijelo nadležno i za provedbu odredaba Uredbe (EU) br.1177/2010 Europskog parlamenta i vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004. Time je Agencija imenovana kao NEB (National Enforcement Body), nacionalno tijelo odgovorno za izvršenje predmetne Uredbe.

Tijekom pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji ukazano je na potrebu osnivanja regulatornog tijela kako bi se kroz njegovo djelovanje osigurala efikasnost, transparentnost i nadzor nad koncesioniranjem i subvencioniranjem javnog obalnog linijskog pomorskog prometa.

Radom Agencije upravlja Upravno vijeće koje, sukladno odredbama važećeg Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16), čine predsjednik i četiri člana koje na prijedlog ministra mora, prometa i infrastrukture imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća je četiri godine.

Vlade Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 8. prosinca 2016. godine razriješila dosadašnje Upravno vijeće Agencije koje su činili predsjednik Igor Butorac i članovi Zorica Lučić, Ksenija Koščević – Čuvalo, Hrvoje Radovanić i Radoslav Barišić. Na istoj sjednici imenovani su novi predsjednik i članovi Upravnog vijeća.

 

U novome sazivu Upravnog vijeća Agencije su:

 

Predsjednik Branimir Belančić – Farkaš, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Zamjenica predsjednika Ksenija Košćević – Čuvalo, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Melita Štrbić, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Zvonko Šakić, Ministarstvo financija

Nikolina Klaić, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Nakon što je dugogodišnja tajnica Upravnog vijeća Paula Vidović izabrana za ravnatelja Agencije, Upravno vijeće za tajnicu je imenovalo Sandu Begović, Agencija za obalni linijski pomorski promet.

Boat lines

Pravni kutak

Prava putnika Passenger rights

Otočna iskaznica

Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom

Objave

Pristup informacijama

Arhiva vijesti

Links

Your europe passenger rights