Natrag

Datum: 11.01.2018.

LINIJU ILOVIK – MRTVAŠKA ODRŽAVAT ĆE PORAT ILOVIK D.O.O.

Na raspisani natječaj za održavanje državne brodske linije 311 Ilovik – Mrtvaška – (Mali Lošinj) i obratno pristigle su dvije ponude, od kojih je odabrana ona brodara Porat Ilovik d.o.o.

Na odluku o odabiru izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Ista žalba odbijena je kao neosnovana, pa su se time stvorili uvjeti za potpisivanje ugovora za održavanje linije 311 Ilovik – Mrtvaška – (Mali Lošinj) i obratno sa brodarom Porat Ilovik d.o.o..