Natrag

Datum: 13.10.2014.

OTVORENE PONUDE ZA TRAJEKTNU I DVIJE KLASIČNE LINIJE

U nazočnosti članova stručnih povjerenstava i predstavnika brodara u ponedjeljak 13. listopada 2014. godine u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu otvorene su ponude prispjele na natječaje za odabir brodara koji će održavati državnu trajektnu liniju broj 338 Valbiska – Lopar te državne brodske linije broj 501 Brodarica – Krapanj i 612 Komiža – Biševo. Na natječaje su se javila ukupno četiri brodara s pet ponuda, pa je tako za liniju 338 Valbiska – Lopar pristigla jedna ponuda Jadrolinije te dvije ponude Linijske nacionalne plovidbe d.d., za liniju 501 Brodarica – Krapanj pristigla je samo jedna ponuda – ona Gradskog parkinga d.o.o. iz Šibenika, dok je za liniju 612 Komiža – Biševo također pristigla samo jedna ponuda, i to od Nautičkog centra Komiža d.o.o. iz Komiže.

Podsjećamo da su temeljem odluke Upravnog vijeća dana 3. rujna 2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu objava javne nabave ”OBJAVE JN” objavljeni pozivi na nadmetanje za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za navedene linije, za čije će održavanje brodarima biti odobrena potpora, a sve sukladno odredbama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11 i 80/13) te Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Stručna povjerenstva će ponude pregledati, ocijeniti i zapisnički konstatirati rezultate.

Rok za donošenje odluke o odabiru ponuditelja iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.