Natrag

Datum: 18.10.2017.

POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI ZA MEĐUNARODNE LINIJE ZA 2018. GODINU

Agent odnosno brodar u međunarodnoj liniji dužan je prijedlog reda plovidbe za period održavanja linije dostaviti nadležnoj lučkoj upravi / upravama na području gdje će se odvijati prijevoz odnosno održavati linija. Lučka uprava dužna je provjeriti da li predloženi red plovidbe omogućava normalno odvijanje prometa u luci, prihvat broda. Temeljem provjere izdaje se Suglasnost na red plovidbe u međunarodnome linijskom pomorskom prometu, koju Lučka uprava dostavlja agentu ( brodaru ), nadležnoj lučkoj kapetaniji i Agenciji za obalni linijski pomorski promet.

Agent je dužan nadležnoj lučkoj kapetaniji dostaviti dokumente o brodu i kompaniji navedene u Pravilniku o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog prometa ( NN 130/06 i 83/13 ).

Nadležna Lučka kapetanija kao tijelo koje obavlja nadzor nad provođenjem reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora i koja odobrava posebni akt kojim se propisuje red u luci tijelu koje upravlja lukom temeljem dobivene Suglasnosti na red plovidbe od strane nadležne lučke uprave izdaje Suglasnost na red plovidbe u međunarodnom linijskom pomorskom prometu koju dostavlja agentu ( brodaru ) , nadležnoj lučkoj upravi i Agenciji za obalni linijski pomorski promet. Lučka kapetanija pregledava brodove sukladno EU direktivi 1999/35/EC i Pravilniku o inspekcijskim pregledima i posebno prije početka plovidbe u liniji. Kapetanija može uvjetovati Suglasnost vezano uz početne preglede kompanije i broda odnosno vremena redovnog pregleda. Nakon obavljenih pregleda lučka kapetanija će o istom pismenim putem obavijestiti Agenciju.

Agencija za obalni linijski pomorski promet temeljem dobivene/ih suglasnosti od nadležne/ih lučkih uprava i nadležne/ih lučke/ih kapetanije izdaje

Suglasnost na red plovidbe u međunarodnome linijskom pomorskom prometu.

Ova suglasnost može biti uvjetna ukoliko je lučka kapetanija ili lučka uprava uvjetovala.

Agenti ( Brodari ) su dužni dostaviti prijedlog reda plovidbe lučkoj upravi do 30.10.2017.

Lučke uprave su dužne izdati suglasnost do 13.11.2017.

Lučke kapetanije su dužne izdati Suglasnost do 30.11.2017.

Za sve dodatna pitanja kontakt osoba u Agenciji : kap. Ivan Jelavić – Šako

Tel.: 021 329 373 mobitel : 0992119076