Natrag

Datum: 21.09.2020.

RASPISAN NATJEČAJ ZA LINIJU LASTOVO – KORČULA – DUBROVNIK

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisan je natječaj za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9808 Lastovo – Korčula – Dubrovnik i obratno.

Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 21. rujna 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave javne nabave”, a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Rok za dostavu ponuda je 26. listopada 2020. godine po lokalnom vremenu navedenom u Obavijesti o nadmetanju.

Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 26. listopada 2020. godine po isteku roka za dostavu ponuda u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split.

Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Napominjemo ponuditeljima da se ponude moraju podnijeti isključivo elektronički u Elektronički oglasnik javne nabave RH dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

 

Dokument:
Obavijest o nadmetanju 9808 Lastovo – Korčula – Dubrovnik i obratno