Pravni kutak ODLUKA O USPOSTAVLJANJU DRŽAVNIH LINIJA (NN 150/2023) NOVO PRAVILNIK O NUMERACIJI LINIJA U JAVNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU (NN 150/2023) Pravilnik o tehničkim i sigurnosnim standardima u javnom linijskom i međunarodnom pomorskom prometu (NN 47/2023) Ispravak Pravilnika o tehničkim i sigurnosnim standardima u javnom linijskom i međunarodnom pomorskom prometu (NN 74/2024) Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 19/2022) Uredba o uvjetima i vrednovanju kriterija za davanje koncesije i sklapanje ugovora o javnoj usluzi za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 31/14) Odluka o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (12/2008) Ne važi Odluka o izmjenama Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (03/2010) Ne važi Odluka o izmjeni Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (10/2011) Ne važi Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (04/2013) Ne važi ODLUKA O ODREĐIVANJU DRŽAVNIH LINIJA U JAVNOM PRIJEVOZU U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (22.12.2016.) NE VAŽI ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU DRŽAVNIH LINIJA U JAVNOM PRIJEVOZU U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (21.05.2020.) NE VAŽI ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU DRŽAVNIH LINIJA U JAVNOM PRIJEVOZU U LINIJSKOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU (01/2021) NE VAŽI Pomorski zakonik (NN 181/04) Zakon o Izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (NN 76/07) Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (NN 146/08) Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (NN 61/11) Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (NN 56/13) Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (NN 26/15) Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika (NN 17/2019) UREDBA (EU) br. 1177/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (NN 41/17) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (NN 122/2020) Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (NN 109/2019) Pravilnik o centralnom informatičkom sustavu javnog linijskog prijevoza (NN 21/2023)

Brodske linije

Pravni kutak

Prava putnika Passenger rights

Otočna iskaznica

Nacionalna iskaznica za osobe s invaliditetom

Objave

Pristup informacijama

Arhiva vijesti

Korisni linkovi

Your europe passenger rights